نقاشیخط

نقاشیخط
نقاشی خط در واقع تلفیقی از هنر نقاشی و خطاطی است و گاهی به این هنر اسامی دیگری مانند خطاشی یا خط نقاشی گفته می شود .
عده ای نقاشیخط را نوعی خوشنویسی می دانند که در آن از تکنیک های نقاشی و گرافیکی استفاده می شود.
نقاشیخط یا کالیگرافی به معنای ساده ترکیبی از خطاطی و نقاشی می باشد و هنرمند را در عرصه وسیعی از نوگرایی قرار می دهد تا بتواند با تکنیک های خلاقانه ایی که در این مسیر تجربه می کند به نوآوری و شکل گیری این شیوه بپردازد و حتی این شیوه را با رعایت فرم و مفهوم عینی تا سبک های انتزاعی سوق دهد.

    خانهپروژه هاتماس با مافروشگاه